1,5% dla szkoły

Biuletyn Informacji Publicznej

logo biuletynu informacji publicznej

Procedury

Procedury działań interwencyjnych  nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 124 im. Stanisława Jachowicza w Warszawie w sytuacjach  zagrożenia  młodzieży przestępczością i  demoralizacją oraz w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i pracowników szkoły.

Opracowano na podstawie

 1. Procedury współpracy Policji z Placówkami Oświatowymi. Informator dla nauczycieli Materiały wydane w ramach realizacji programu prewencyjnego Komendy Stołecznej Policji Warszawa 2008. /www.policja.waw.pl /
 2. Agresja i przemoc w szkolnych działaniach profilaktycznych . Poradnik metodyczny dla nauczycieli źródło : http://www.kuratorium.lodz.pl/docs/profilakt/Procedury.htm

Podstawy prawne stosowanych procedur

 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 02.04.1997r. / Dz. U. Nr 78, poz. 483 /.
 2. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20.11.1989r. / Dz. U.  z 1991r., Nr 120, poz. 526/.
 3. Ustawa z dnia 23.04.1964r.- Kodeks Cywilny / Dz. U Nr 16, poz. 93 z późn. zm. /.
 4. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich /Dz. U. z 1982 r. Nr 35 poz. 228 z p. zm. ? tekst jednolity Dz. z 2002 r. Nr 11 poz. 109 z późn. zm./ oraz przepisy wykonawcze w związku z ustawą /.
 5. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. Nr 35, poz. 230 z p. zm./
 6. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii / Dz. U. Nr 179, poz. 1485 /.
 7. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji /Dz. U. Nr 30 poz. 179 z późn. zm./
 8. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm./
 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem /Dz. U. Nr 26, poz. 226/.
 10. Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady postępowania policji z nieletnimi sprawcami czynów karalnych jest Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.
 11. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19.10.2007r. w sprawie Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych / Dz. U Nr 201, poz. 1455/.

Policja zgodnie z art. 37 ustawy, w wypadkach nie cierpiących zwłoki zbiera i utrwala dowody czynów karalnych, w razie potrzeby dokonuje ujęcia nieletniego, a także wykonuje czynności zlecone przez Sędziego Rodzinnego.

Dokumentem wewnętrznym uściślającym te zasady jest Zarządzenie Komendanta Głównego Policji z dnia 21 października 2003r Karta Nieletniego.

Do podejmowania działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych w szkole zobowiązuje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem. W myśl tego dokumentu szkoły i placówki podejmują działania interwencyjne polegające na powiadomieniu rodziców i policji w sytuacjach kryzysowych, w szczególności, gdy dzieci i młodzież używają, posiadają lub rozprowadzają środki odurzające.

W rozporządzeniu §10 zobowiązuje szkoły i placówki do opracowania, strategii działań wychowawczych i zapobiegawczych oraz interwencyjnych, wobec dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem.

Zestaw podstawowych procedur:

 1. Procedura interwencji w przypadku podejrzeń, że na terenie szkoły uczeń znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych.
 2. Procedura w przypadku uzyskania informacji, że uczeń szkoły używa alkoholu lub innych środków psychoaktywnych lub wykazuje inne zachowania świadczące o demoralizacji poza szkołą.
 3. Procedura w przypadku, gdy na terenie szkoły nauczyciel lub inny pracownik szkoły, znajduje substancję przypominającą narkotyk.
 4. Procedura interwencji w przypadku zachowania ucznia stosującego przemoc fizyczną i stwarzającego zagrożenie dla innych osób.
 5. Procedura postępowania w przypadku kradzieży.
 6. Procedura postępowania nauczyciela wobec ucznia ? ofiary przemocy w szkole lub poza nią bądź innego czynu karalnego.
 7. Procedura postępowania wobec ucznia sprawiającego trudności wychowawcze.
 8. Procedura interwencji w przypadku podejrzenia o wagary
 9. Procedura postępowania w przypadku wystąpienia przemocy z użyciem Internetu oraz telefonu komórkowego.
 10. Procedura postępowania w przypadku zaniedbywania uczniów przez rodziców/prawnych opiekunów pod względem zdrowotnym oraz zapewniania podstawowych potrzeb życiowych.
 11. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że została naruszona godność osobista ucznia przez nauczyciela.
 12. Próba samobójcza ucznia.

 

Uprawnienia policji

Pobierz cały dokument procedur:

Procedury działań interwencyjnych nauczycieli SP124

Lekcje

 • 1.  08.00 – 08.45
 • 2.  08.55 – 09.40
 • 3.  09.50 – 10.35
 • 4.  10.45 – 11.30
 • 5.  11.45 – 12.30
 • 6.  12.45 – 13.30
 • 7.  13.45 – 14.30
 • 8.  14.40 – 15.25
 • 9.  15.35 – 16.20
 • 10. 16.30 – 17.15

Obok naszej szkoły powstanie nowa hala sportowa.

Zapraszamy do śledzenia postępów.