1,5% dla szkoły

Biuletyn Informacji Publicznej

logo biuletynu informacji publicznej

Procedura postępowania w przypadku zaniedbywania uczniów przez rodziców (prawnych opiekunów) pod względem zdrowotnym oraz zapewniania podstawowych potrzeb życiowych.

 1. Wychowawca rozmawia z uczniem.
 2. Konsultuje się z pielęgniarką szkolną.
 3. Wzywa rodziców/prawnych opiekunów do szkoły.
 4. Odnotowuje fakt rozmowy w dzienniku lekcyjnym lub na karcie kontaktu z rodzicami/prawnymi opiekunami, zalecając konieczne działania, co rodzice/prawni opiekunowie potwierdzają podpisem.
 5. W przypadku braku wypełniania zaleceń wychowawca powiadamia pedagoga szkoły, który podejmuje odpowiednie działania i następnie informuje o tym Dyrektora Szkoły.
 6. Pedagog w porozumieniu z dyrektorem szkoły ponownie wzywa rodziców/prawnych opiekunów ucznia do szkoły. Wskazuje możliwość (konieczność pomocy) diagnozy w Poradni Psychologiczno ? Pedagogicznej lub u lekarza specjalisty. Sporządza notatkę z odbytej rozmowy.
 7. Przy braku współpracy z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia Dyrektor Szkoły w porozumieniu z pedagogiem, w zależności od sytuacji, powiadamia instytucje wspierające rodzinę: Sąd Rejonowy, Kuratora Sądowego, policję.

Lekcje

 • 1.  08.00 – 08.45
 • 2.  08.55 – 09.40
 • 3.  09.50 – 10.35
 • 4.  10.45 – 11.30
 • 5.  11.45 – 12.30
 • 6.  12.45 – 13.30
 • 7.  13.45 – 14.30
 • 8.  14.40 – 15.25
 • 9.  15.35 – 16.20
 • 10. 16.30 – 17.15

Obok naszej szkoły powstanie nowa hala sportowa.

Zapraszamy do śledzenia postępów.