przewiń do treści

Powrót do nauki stacjonarnej

Wytyczne MEiN, MZ i GIS:
https://dokumenty.mein.gov.pl/44a8b2dd-f941-453e-b6af-f9f145eb9afa/wytyczne_mein_mz_i_gis_dla_klas_iiii_szkol_podstawowych.pdf

Więcej informacji znajduje się na stronie MEiN:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zasady-pracy-szkol-i-placowek-od-26-kwietnia-br–nauka-hybrydowa-dla-najmlodszych-uczniow-z-11-wojewodztw

Ponadto w sprawach aktualności dotyczących bezpieczeństwa w szkołach kierujemy Państwa uwagę na stronę: http://edukacja.warszawa.pl/aktualnosci/22369-zasady-bezpieczenstwa-w-szkolach-od-wrzesnia

Organizacja zajęć w szkole:

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji.
 2. Uczeń może być przyprowadzany i odbierany tylko przez osoby zdrowe.
 3. Osoby przyprowadzające i odbierające dzieci wchodzą tylko do przestrzeni wspólnej z zachowaniem zasad: jeden opiekun z dzieckiem lub z dziećmi; dystans od innych osób minimum 1,5m; przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa sanitarnego (maseczka, dezynfekcja rąk).
 4. Rodzice dziecka mają obowiązek zabezpieczenia dziecka w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni szkolnej i publicznej.
 5. Do szkoły uczeń przychodzi w maseczce, zdejmuje ją w sali lekcyjnej. W miejscach ogólnodostępnych jest zobowiązany do przebywania w maseczce. Nie dotyczy to uczniów w szczególnie uzasadnionych sytuacjach zdrowotnych.
 6. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy chorobowe, ma obowiązek odizolować dziecko i poinformować rodziców, którzy są zobowiązani do jak najszybszego przybycia do szkoły. Miejscem izolacji jest gabinet pielęgniarki szkolnej.
 7. Rodzice są zobowiązani do pozostawienia aktualnych kontaktów oraz informowania szkoły o kwarantannie czy niepokojących objawach chorobowych własnych lub osób zamieszkujących wspólnie.
 8. W celu zmniejszenia liczby uczniów w szatni godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć są indywidualne dla każdej klasy i dokładny plan tych zajęć będzie podany w ogłoszeniach dziennika Librus.
 9. W czasie lekcji i po zajęciach sale lekcyjne będą wietrzone oraz dezynfekowane (w przypadku zmiany grupy w sali).
 10. Podczas zajęć uczniowie korzystają tylko z własnych książek i przyborów. Nie ma możliwości korzystania z podręczników znajdujących się w pracowniach przedmiotowych.
 11. Uczeń zabiera do szkoły tylko potrzebne rzeczy.
 12. Uczniowie spędzają przerwy w klasach. W miarę możliwości przewidziane jest wychodzenie na świeże powietrze.
 13. Uczniowie korzystający ze szkolnej stołówki będą spożywali posiłki  zgodnie z ustalonym harmonogramem, każda klasa osobno.
 14. Podczas pobytu w stołówce obowiązują odrębne zasady.
 15. Świetlica pracuje według regulaminu ustalonego na czas epidemii.
 16. Uczniowie mogą korzystać z biblioteki szkolnej z zachowaniem zasady 2 dniowej kwarantanny dla książek oraz innych znajdujących się tam materiałów i wg zasad bezpieczeństwa sanitarnego obowiązującego w tym pomieszczeniu.
 17. Zajęcia pozalekcyjne mogą być organizowane tylko w małych grupach z zastosowaniem odpowiednich ograniczeń przeciwepidemicznych.
 18. Pielęgniarka szkolna będzie obecna w gabinecie profilaktyki zdrowotnej we wtorki, środy i czwartki w godzinach 8.00- 15.00

Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości w grupach uczniów z danej klasy oraz w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych, które nie są wykorzystywane do bieżącej nauki. Podczas pobytu w świetlicy obowiązują takie same zasady bezpieczeństwa jak podczas zajęć w klasie czyli ochrona  ust i nosa w przestrzeniach wspólnych oraz częsta dezynfekcja rąk. Zaleca się zamiast środków do dezynfekcji rąk regularne mycie rąk wodą z mydłem. Świetlica jest wietrzona minimum 1 raz na godzinę podczas nieobecności uczniów, a w szczególności przed ich przyjęciem oraz po przeprowadzaniu dezynfekcji pomieszczenia i znajdujących się tam sprzętów.

Korzystanie z posiłków – odbywa się w miejscach do tego przeznaczonych (stołówka- obiad, stała sala lekcyjna- II śniadanie), zgodnie z zaleceniami profilaktyki pandemicznej czyli, w tych samych grupach i z zachowaniem dystansu. Odległość między stolikami wynosi co najmniej 1,5 m. Przy zmianowym wydawaniu posiłków, które odbywa się zgodnie z harmonogramem są czyszczone blaty stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.

Biblioteka szkolna jest otwarta dla uczniów codziennie w stałych godzinach pracy biblioteki.
Osoby z zewnątrz, zgodnie z zaleceniem GIS, dotyczącym ograniczania przebywania osób z zewnątrz na terenie szkoły, w czasie pandemii COVID 19, nie mogą korzystać z biblioteki szkolnej.
Wchodząc do biblioteki uczniowie dezynfekują przy wejściu ręce, są w maseczkach.
Nauczyciel – bibliotekarz pracuje w środkach ochrony osobistej – osłonie ust i nosa oraz jednorazowych rękawiczkach.
Uczniowie nie mogą w bibliotece przekraczać stref tam wyznaczonych.
Oddawane książki odkładają we wskazane miejsce, gdzie przez 2 dni będą w tzw. kwarantannie bibliotecznej, zanim można je będzie bezpiecznie wypożyczyć innym.
W bibliotece mogą przebywać jednocześnie 2 osoby,
z zachowaniem dystansu 2m odległości od siebie.
Do bibliotekarza podchodzi jedna osoba.

Lekcje

 • 1.  08.00 – 08.45
 • 2.  08.55 – 09.40
 • 3.  09.50 – 10.35
 • 4.  10.45 – 11.30
 • 5.  11.45 – 12.30
 • 6.  12.45 – 13.30
 • 7.  13.45 – 14.30
 • 8.  14.40 – 15.25
 • 9.  15.35 – 16.20
 • 10. 16.30 – 17.15

1% dla szkoły

Obrazek, 1% dla szkoły

Historię rozbudowy szkoły można prześledzić tutaj.

Obok naszej szkoły powstanie druga w Warszawie hala lekkoatletyczna.

Zapraszamy do śledzenia postępów.