1,5% dla szkoły

Biuletyn Informacji Publicznej

logo biuletynu informacji publicznej

Informacje Kuratora Oświaty ws. opieki stomatologicznej w szkołach

Opieki stomatologiczna jest sprawowana nad uczniami do ukończenia 19. roku życia i ma na celu:
? ochronę zdrowia uczniów, w tym zdrowia jamy ustnej;
? kształtowanie u uczniów postaw prozdrowotnych oraz odpowiedzialności za własne zdrowie.
Lekarz dentysta sprawuje opiekę stomatologiczną nad uczniami w miejscu określonym w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, którym jest: gabinet dentystyczny zlokalizowany w szkole, gabinet dentystyczny poza szkołą albo dentobus, prowadzone przez podmiot wykonujący działalność leczniczą współpracujący ze szkołą.

Zgodnie z Wytycznymi MEiN, MZ i GIS obowiązującymi od 1 września 2021 r.:
? jeżeli w szkole funkcjonuje gabinet stomatologiczny, należy ustalić ze świadczeniodawcą na podstawie obowiązujących go wymagań określonych w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych, m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia, zasady korzystania z gabinetu oraz godziny jego pracy i upowszechnić je wśród uczniów i ich opiekunów;
? należy podjąć działania umożliwiające uczniom realne korzystanie z opieki stomatologicznej w szkolnych gabinetach dentystycznych, w tym zapewnić możliwość obecności rodzica w czasie udzielania świadczenia, gdy jest ona konieczna. Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: https://www.gov.pl/web/zdrowie/wytyczne-dla-poszczegolnych-zakresow-i-rodzajow-swiadczen ? pkt 1 stomatologia ? są zamieszczone zalecenia postępowania przy udzielaniu świadczeń stomatologicznych w warunkach stanu epidemii COVID-19 w Polsce dla lekarzy dentystów, asysty stomatologicznej, gabinetów dentystycznych, laboratoriów techniki dentystycznej i pacjentów.

Natomiast jeżeli w szkole nie ma gabinetu dentystycznego, organ prowadzący zawiera porozumienie z gabinetem zewnętrznym udzielającym świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży, finansowanych ze środków publicznych. Zgodnie z nowelizacją w 2018 r. przepisów ustawy Prawo oświatowe, do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy także obowiązek przekazania do szkół informacji o podmiotach wykonujących działalność leczniczą udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, finansowanych ze środków publicznych.

Informacje dodatkowe można uzyskać w Wojewódzkich Oddziałach NFZ:
https://www.nfz.gov.pl/kontakt/oddzialy-nfz/

Wprowadzone powyższe rozwiązania mają na celu poprawę dostępu do opieki stomatologicznej dzieci i młodzieży, a w konsekwencji będą skuteczniej zapobiegać chorobom jamy ustnej uczniów.

Lekcje

  • 1.  08.00 – 08.45
  • 2.  08.55 – 09.40
  • 3.  09.50 – 10.35
  • 4.  10.45 – 11.30
  • 5.  11.45 – 12.30
  • 6.  12.45 – 13.30
  • 7.  13.45 – 14.30
  • 8.  14.40 – 15.25
  • 9.  15.35 – 16.20
  • 10. 16.30 – 17.15

Obok naszej szkoły powstanie nowa hala sportowa.

Zapraszamy do śledzenia postępów.