1,5% dla szkoły

Biuletyn Informacji Publicznej

logo biuletynu informacji publicznej

Procedura w przypadku uzyskania informacji, że uczeń szkoły używa alkoholu lub innych środków psychoaktywnych lub wykazuje inne zachowania świadczące o demoralizacji poza szkołą.

 1. Nauczyciel przekazuje uzyskaną informację wychowawcy ucznia.
 2. Wychowawca informuje o fakcie Dyrektora Szkoły, psychologa/pedagoga, sporządza krótką notatkę, którą przekazuje koordynatorowi ds. bezpieczeństwa.
 3. Pedagog/psycholog wzywa do szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia, przekazując uzyskaną informację przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz uczniem w ich obecności.
 4. Pedagog/psycholog zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. Może zaproponować skierowanie dziecka do odpowiedniej poradni. Z rozmowy przeprowadzonej z rodzicami zostaje sporządzona krótka notatka i jest przechowywana w dokumentacji pracy wychowawczej.
 5. Jeżeli rodzice/opiekunowie odmawiają współpracy i nie stawiają się na wezwania, a napływają wiarygodne informacje o demoralizacji ucznia, Dyrektor Szkoły powiadamia pisemnie o zaistniałej sytuacji policję i Sąd Rodzinny.

Lekcje

 • 1.  08.00 – 08.45
 • 2.  08.55 – 09.40
 • 3.  09.50 – 10.35
 • 4.  10.45 – 11.30
 • 5.  11.45 – 12.30
 • 6.  12.45 – 13.30
 • 7.  13.45 – 14.30
 • 8.  14.40 – 15.25
 • 9.  15.35 – 16.20
 • 10. 16.30 – 17.15

Obok naszej szkoły powstanie druga w Warszawie hala lekkoatletyczna.

Zapraszamy do śledzenia postępów.