przewiń do treści

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że została naruszona godność osobista ucznia przez nauczyciela.

 1. W przypadku uchybienia przez nauczyciela obowiązków wynikających z Karty Nauczyciela, a w rezultacie naruszenia godności osobistej ucznia, prowadzi się wewnątrzszkolne postępowanie wyjaśniające.
 2. Dyrektor Szkoły po zapoznaniu się z okolicznościami zdarzenia, prowadzi rozmowę wyjaśniającą z nauczycielem, uczniem, rodzicem/prawnym opiekunem.
 3. Po ustaleniu stanu faktycznego i stwierdzeniu, że nastąpiło naruszenie godności osobistej ucznia, Dyrektor Szkoły ma prawo zastosować wobec nauczyciela konsekwencje w postaci:
  • upomnienia ustnego,
  • upomnienia pisemnego.
 4. Po czynnościach stwierdzających, że nie nastąpiło naruszenie godności osobistej ucznia, postępowanie zostaje zakończone, o czym zostają poinformowani zainteresowani.
 5. Wszystkie czynności wykonywane w ramach postępowania wyjaśniającego dokumentowane są protokołem, który zawiera wyjaśnienia uczestników oraz stanowisko końcowe. Dokumentacja jest przechowywana przez Dyrektora Szkoły.
 6. Jeżeli postępowanie wewnątrzszkolne, potwierdza powtarzające się naruszanie godności osobistej ucznia, po dwukrotnym upomnieniu danego nauczyciela, przy kolejnym zdarzeniu Dyrektor Szkoły ma obowiązek skierować stosowne zawiadomienie do Rzecznika Dyscyplinarnego.

Lekcje

 • 1.  08.00 – 08.45
 • 2.  08.55 – 09.40
 • 3.  09.50 – 10.35
 • 4.  10.45 – 11.30
 • 5.  11.45 – 12.30
 • 6.  12.45 – 13.30
 • 7.  13.45 – 14.30
 • 8.  14.40 – 15.25
 • 9.  15.35 – 16.20
 • 10. 16.30 – 17.15

1% dla szkoły

Obrazek, 1% dla szkoły

Historię rozbudowy szkoły można prześledzić tutaj.

Obok naszej szkoły powstanie druga w Warszawie hala lekkoatletyczna.

Zapraszamy do śledzenia postępów.