1,5% dla szkoły

Biuletyn Informacji Publicznej

logo biuletynu informacji publicznej

Procedura interwencji w przypadku podejrzenia o wagary

 1. Wychowawca i pedagog szkolny dokonują systematycznie analizy frekwencji uczniów.
 2. Odnotowuje każdą nieobecność ucznia.
 3. Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek usprawiedliwić nieobecność dziecka najpóźniej w przeciągu miesiąca od daty nieobecności.
 4. Przez niespełnienie obowiązku szkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych (art.20 Ustawy o Systemie Oświaty z sierpnia 2008r.).
 5. Jeżeli nieobecności nie zostaną usprawiedliwione w wyznaczonym czasie, wychowawca powiadamia o nieobecności rodziców/prawnych opiekunów ucznia.
 6. Informacja może być przekazana telefonicznie lub poprzez dzienniczek ucznia. W przypadku braku kontaktu rodzice/ prawni opiekunowie powiadamiani są listownie.
 7. Rodzice/prawni opiekunowie proszeni są przez wychowawcę, pedagoga o zgłoszenie się do szkoły w celu usprawiedliwienia nieobecności.
 8. W przypadku braku współpracy rodzica/prawnego opiekuna podjęte zostają następujące działania:
  1. Pedagog sprawdza przyczyny nieobecności poprzez:
   1. wywiad środowiskowy w domu rodzinnym ucznia.
   2. wywiad przeprowadzony przez pracowników Straży Miejskiej.
   3. wywiad przeprowadzony w Ośrodku Pomocy Społecznej, Komendzie Policji.
  2. Pedagog szkolny wraz z rodzicami/prawnymi opiekunami podejmuje wspólne działania zaradcze w celu systematycznego realizowania obowiązku szkolnego przez ucznia.
  3. W sytuacji gdy uczeń w dalszym ciągu nie realizuje obowiązku szkolnego lub przychodzi niesystematycznie, Dyrektor Szkoły może skierować wniosek o wszczęcie egzekucji do organu egzekucyjnego.
  4. Pedagog szkolny niezwłocznie informuje Sąd Rejonowy i policję o uchylaniu się ucznia od obowiązku szkolnego.

Lekcje

 • 1.  08.00 – 08.45
 • 2.  08.55 – 09.40
 • 3.  09.50 – 10.35
 • 4.  10.45 – 11.30
 • 5.  11.45 – 12.30
 • 6.  12.45 – 13.30
 • 7.  13.45 – 14.30
 • 8.  14.40 – 15.25
 • 9.  15.35 – 16.20
 • 10. 16.30 – 17.15

Obok naszej szkoły powstanie nowa hala sportowa.

Zapraszamy do śledzenia postępów.