1,5% dla szkoły

Biuletyn Informacji Publicznej

logo biuletynu informacji publicznej

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
w Szkole Podstawowej nr 124 im. Stanisława Jachowicza w Warszawie

Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (RODO). W związku z prowadzoną działalnością statutową, Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.

1. Administratorem Danych Osobowych jest:
Szkoła Podstawowa nr 124 im. Stanisława Jachowicza
ul. Bartoszycka 45/47, 04-923 Warszawa
Telefon: 22 277 10 21, 22 277 10 25
e-mail: sp124@edu.um.warszawa.pl

2. Inspektor Ochrony Danych
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych mogą kontaktować się Państwo z Inspektorem Ochrony Danych przy użyciu danych teleadresowych Szkoły lub bezpośrednio z Inspektorem kierując zapytania na adres mailowy: aadamska@um.warszawa.pl

3. Jakie dane przetwarzamy?
– Przetwarzamy dane, które dobrowolnie Państwo podają w ramach korzystania z naszej strony internetowej, w szczególności:

 • dane kontaktowe (w tym osobowe) przekazywane przez Państwa poprzez wysyłanie poczty elektronicznej na adresy e-mail podane na naszych stronach internetowych,
 • dane osobowe przekazywane przez Państwa dobrowolnie w postaci dokumentów rekrutacyjnych (CV, Życiorys, list motywacyjny) na adresy e-mail podane na naszych stronach, pocztą tradycyjną bądź dostarczone przez Państwa osobiście do naszej Szkoły.

– Przetwarzamy również dane nie mające charakteru osobowego – przetwarzane w celach statystycznych bądź ulepszenia / ułatwienia korzystania z naszego serwisu:

 • dane pozostawiane w ramach poruszania się po naszych stronach w postaci plików cookies
 • logi serwera (min. adres IP, domena)

4. Cel przetwarzania danych osobowych
Przekazywane przez Państwa dobrowolnie dane osobowe poprzez adresy e-mail, lub formularze kontaktowe zamieszczone na naszych stronach przetwarzamy w następujących celach:

 • odpowiedzi na kierowane do nasz zapytania,
 • nawiązanie współpracy ? w tym wysyłanie informacji na Państwa prośbę,
 • w przypadku zamieszczanych ofert pracy ? realizacji bieżących procesów rekrutacji.

5. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

– Korespondencja e-mail oraz tradycyjna

 • w przypadku danych przekazywanych poprzez korespondencję email – wyrażona przez Państwa zgoda – (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • niezbędność danych do świadczenia usługi (np.: odpowiedź na zapytanie ofertowe, wystawienie faktury, zamówienia) – (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

W przypadku kierowania do Administratora korespondencji e-mailowej lub drogą tradycyjną, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i załatwienia sprawy, której dotyczyła korespondencja lub spraw z nią związanych. Administrator przetwarza jedynie dane osobowe potrzebne dla sprawy, której dotyczy korespondencja. Całość korespondencji jest przechowywana w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej danych osobowych oraz innych informacji i ujawniana jedynie osobom upoważnionym.

– Rekrutacja

 • w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu Pracy ? podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na danym Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z przepisami Kodeksu Pracy);
 • dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych ? podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

W ramach procesów rekrutacyjnych, Administrator oczekuje przekazywania danych osobowych (np. w CV lub życiorysie) jedynie w zakresie określonym w przepisach prawa pracy. W związku z tym, nie należy przekazywać informacji w szerszym zakresie. W razie, gdy przesłane aplikacje będą zawierać tego rodzaju dodatkowe dane, informacje te nie będą wykorzystywane ani uwzględniane w procesie rekrutacyjnym ani w żadnych innych celach.

– Cel przetwarzania danych nieosobowych (pliki cookie, logi serwera)

Dane nieosobowe w postaci plików czy logów serwera przetwarzamy w celach:

 • usprawnienia i polepszenia działania strony internetowej
 • statystycznych ? do monitorowania ruchu na stronach, w celu administracji serwisem www
 • w celach zapewnienia bezpieczeństwa działania serwisu

6. Czy mają Państwo obowiązek podać dane osobowe?
Nie ma takiej potrzeby. Swoje dane podają nam Państwo dobrowolnie w poszczególnych przypadkach: jeśli chcą Państwo skontaktować się z nami poprzez adres/adresy e-mail podane na naszych stronach, bądź poprzez formularz kontaktowy.
W przypadku kontaktu drogą telefoniczną, Administrator może żądać podania danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt.

7. Przekazywanie danych innym podmiotom
W niektórych przypadkach możemy przekazać Państwa dane osobowe podmiotom trzecim. W uzasadnionych przypadkach Odbiorcami Państwa danych będą:

 • nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym Państwa dane osobowe będą ujawniane w celu możliwości wykonywania swoich obowiązków (np. pracownicy kadr, pracownicy sekretariatów czy inni kompetentni pracownicy)
 • inni odbiorcy danych ? podwykonawcy, firmy kurierskie, Poczta Polska,
 • organy publiczne w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami

8. Czas przetwarzania danych
Okres przechowywania danych zależy od celu ich przetwarzania. Może on również wynikać z przepisów, gdy stanowią one podstawę przetwarzania.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na załatwienie Państwa sprawy.
Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, dane przetwarzane są do czasu jej wycofania.

9. Prawa użytkownika strony internetowej
W każdej chwili przysługują Państwu następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii.
 • prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych

Jeżeli Państwa dane przetwarzane są na podstawie zgody, mogą Państwo dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

 • w każdej chwili mają Państwo prawo do wycofania zgody na przetwarzanie tych danych. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

Jeżeli Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane te są niezbędne do świadczenia usługi), mogą Państwo dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

 • prawo do przenoszenia danych osobowych

W celu skorzystania z poniższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub wyznaczonym inspektorem ochrony danych.

10. Jak cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych?
Aby cofnąć każdą zgodę udzieloną Administratorowi w związku z przetwarzaniem danych osobowych wystarczy wysłać e-mail, lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe.
Wolę cofnięcia zgody mogą Państwo wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości w formie pisemnej.

11. Pozostałe informacje

– Obowiązek informacyjny Administratora

 • W związku z działalnością statutową Szkoły, Administrator zbiera dane osobowe niezbędne do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, ciążących na Administratorze. Obowiązek informacyjny spełniany jest wobec wszystkich osób, których dane dotyczą w oparciu o przyjęte u Administratora wewnętrzne procedury.
 • W związku z działalnością statutową Szkoły, Administrator zbiera dane osobowe także np. podczas spotkań biznesowych, na imprezach szkolnych czy poprzez wymianę wizytówek ? w celach związanych z nawiązywaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych. Tak zbierane dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu dla jakiego zostały zebrane, przy zapewnieniu ich odpowiedniej ochrony.
 • W razie zbierania danych dla celów związanych z wykonaniem konkretnej umowy, Administrator przekazuje osobie, której dane dotyczą, szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych, najpóźniej w momencie zawierania umowy.

– Monitoring

 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, Administrator stosuje monitoring wizyjny oraz kontroluje wstęp na teren zarządzany przez Administratora. Zebrane w ten sposób dane nie są wykorzystywane dla żadnych innych celów. Dane osobowe w postaci nagrań z monitoringu oraz dane zbierane w rejestrze wejść i wyjść są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie Szkoły oraz ewentualnie w celu obrony lub dochodzenia roszczeń.
 • Regulamin monitoringu dostępny jest do wglądu w Sekretariacie Szkoły i opublikowane na stronie szkoły.

Lekcje

 • 1.  08.00 – 08.45
 • 2.  08.55 – 09.40
 • 3.  09.50 – 10.35
 • 4.  10.45 – 11.30
 • 5.  11.45 – 12.30
 • 6.  12.45 – 13.30
 • 7.  13.45 – 14.30
 • 8.  14.40 – 15.25
 • 9.  15.35 – 16.20
 • 10. 16.30 – 17.15

Obok naszej szkoły powstanie nowa hala sportowa.

Zapraszamy do śledzenia postępów.