1,5% dla szkoły

Biuletyn Informacji Publicznej

logo biuletynu informacji publicznej

Informacje dotyczące pracy szkoły w roku 2021/2022

Organizacja pracy w roku szkolnym 2021/2022  w Szkole Podstawowej Nr 124 będzie realizowana na podstawie obowiązujących aktów prawa oświatowego, zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego oraz w oparciu o własne doświadczenia z zakresu zdalnej edukacji:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-mein-mz-i-gis-dla-szkol-podstawowych-i-ponadpodstawowych-obowiazujace-od-1-wrzesnia-2021-r

Ponadto w sprawach aktualności dotyczących bezpieczeństwa w szkołach kierujemy Państwa uwagę na stronę:

http://edukacja.warszawa.pl/aktualnosci/22369-zasady-bezpieczenstwa-w-szkolach-od-wrzesnia

Szkolne ustalenia związane z organizacją edukacji w roku szkolnym 2021/2022:

 • Od 1 września nauka odbywa się w trybie stacjonarnym.
 • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych.
 • Uczeń może być przyprowadzany i odbierany tylko przez osoby zdrowe.
 • Osoby przyprowadzające i odbierające dzieci nie wchodzą do budynku szkoły.
 • Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy chorobowe, ma obowiązek odizolować dziecko i poinformować rodziców, którzy są zobowiązani do jak najszybszego przybycia do szkoły. Miejscem izolacji jest gabinet- izolatka obok biblioteki.
 • Rodzice są zobowiązani do pozostawienia aktualnych kontaktów oraz informacji o kwarantannie czy niepokojących objawach chorobowych własnych lub osób zamieszkujących wspólnie na druku dostępnego oświadczenia.
 • Uczniowie zgodnie z zasadami bezpieczeństwa sanitarnego przychodzą do szkoły w wyznaczonych godzinach:
  ?      Klasy I-III ? 10 minut przed rozpoczęciem planowych zajęć
  ?      Uczniowie klas IV- VIII:
  ? mający zajęcia od pierwszej lekcji przychodzą do szkoły od 7.40 do 8.00
  ? mający zajęcia w kolejnych godzinach przychodzą od 8.40 do 8.55 lub od 9.35 do 9.50.
 • Uczniowie klas I przez pierwszy miesiąc czekają na nauczyciela przed budynkiem szkoły, (przy jego bocznych wejściach), razem z nim przechodzą do szatni i klasy, a jeśli korzystają wcześniej ze świetlicy, wchodzą do szkoły indywidualnie i są w odpowiednim czasie odprowadzani na zajęcia. Po miesiącu obowiązują tych uczniów ogólne zasady dotyczące klas młodszych.
 • Pozostali uczniowie udają się bezpośrednio z szatni do swojej sali lekcyjnej:
 • Klasy II-III, dzieci wchodzące do świetlicy, oraz klasy I od drugiego miesiąca nauki wchodzą do szkoły głównym wejściem, kierują się w lewo do nowego budynku.
 • Klasy IV- VIII wchodzą wejściem od strony wybiegu.
 • Do szkoły uczeń przychodzi w maseczce, zdejmuje ją w sali lekcyjnej. Jest zobowiązany do przebywania w maseczce w miejscach ogólnodostępnych oraz do dezynfekcji i częstego mycia dłoni podczas pobytu w szkole.
 • W czasie lekcji i po zajęciach sale lekcyjne są wietrzone oraz dezynfekowane są używane powierzchnie (w przypadku zmiany grupy- stoliki lub nauczyciela w sali- biurko).
 • W miarę możliwości plan lekcji zakłada że uczniowie podczas zajęć będą uczyli się i przebywali w jednym pomieszczeniu. Zmiany sali lekcyjnej dotyczą wybranych przedmiotów (wychowanie fizyczne, chemia, fizyka, biologia, geografia) oraz zajęć odbywających się
  w podziale na grupy.
 • Uczniowie w szkole korzystają tylko z własnych książek i przyborów. Nie ma możliwości korzystania z podręczników znajdujących się w pracowniach przedmiotowych.
 • Uczniowie zabierają do szkoły wyłącznie potrzebne rzeczy.
 • Uczniowie klas I-III spędzają przerwy wspólnie ze swoja klasą, zgodnie z ustaleniem wychowawcy.
 • Uczniowie klas IV- VIII podczas przerw przebywają głównie w swoich salach. Na korytarzu może przebyć jednorazowo nie więcej niż połowa uczniów z danego piętra. W miarę możliwości przewidziana jest jedna przerwa na świeżym powietrzu.
 • Dyżury podczas przerw w klasach IV- VIII będą pełnione przez nauczycieli na korytarzach, w salach lekcyjnych, w których przebywają uczniowie i w toaletach.
 • Uczniowie korzystający ze szkolnej stołówki będą spożywali posiłki podczas trzech kolejnych przerw 15-minutowych zgodnie z harmonogramem znanym uczniom. Klasy I- III jedzą obiady pomiędzy przerwami. Podczas pobytu w stołówce obowiązują szczególne zasady ostrożności.
 • Świetlica pracuje według odrębnie ustalonego regulaminu.
 • W razie konieczności zmiany trybu nauczania szkoła jest przygotowana do edukacji zdalnej bądź hybrydowej.

Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości w grupach uczniów z danej klasy oraz w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych, które nie są wykorzystywane do bieżącej nauki. Podczas pobytu w świetlicy obowiązują takie same zasady bezpieczeństwa jak podczas zajęć w klasie czyli ochrona  ust i nosa w przestrzeniach wspólnych oraz częsta dezynfekcja rąk. Zaleca się zamiast środków do dezynfekcji rąk regularne mycie rąk wodą z mydłem. Świetlica jest wietrzona minimum 1 raz na godzinę podczas nieobecności uczniów, a w szczególności przed ich przyjęciem oraz po przeprowadzaniu dezynfekcji pomieszczenia i znajdujących się tam sprzętów.

Korzystanie z posiłków ? odbywa się w miejscach do tego przeznaczonych (stołówka- obiad, stała sala lekcyjna- II śniadanie), zgodnie z zaleceniami profilaktyki pandemicznej czyli, w tych samych grupach i z zachowaniem dystansu. Odległość między stolikami wynosi co najmniej 1,5 m. Przy zmianowym wydawaniu posiłków, które odbywa się zgodnie z harmonogramem są czyszczone blaty stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.

Biblioteka szkolna jest otwarta dla uczniów codziennie w stałych godzinach pracy biblioteki.
Osoby z zewnątrz, zgodnie z zaleceniem GIS, dotyczącym ograniczania przebywania osób z zewnątrz na terenie szkoły, w czasie pandemii COVID 19, nie mogą korzystać z biblioteki szkolnej.
Wchodząc do biblioteki uczniowie dezynfekują przy wejściu ręce, są w maseczkach.
Nauczyciel ? bibliotekarz pracuje w środkach ochrony osobistej ? osłonie ust i nosa oraz jednorazowych rękawiczkach.
Uczniowie nie mogą w bibliotece przekraczać stref tam wyznaczonych.
Oddawane książki odkładają we wskazane miejsce, gdzie przez 2 dni będą w tzw. kwarantannie bibliotecznej, zanim można je będzie bezpiecznie wypożyczyć innym.
W bibliotece mogą przebywać jednocześnie 2 osoby,
z zachowaniem dystansu 2m odległości od siebie.
Do bibliotekarza podchodzi jedna osoba.

Procedury obowiązujące podczas organizacji lekcji wychowania fizycznego oraz innych zajęć sportowych organizowanych w Szkole Podstawowej nr 124 w roku szkolnym 2021/2022.

 • Podczas przygotowania się uczniów do zajęć sportowych obowiązuje zasada dystansu społecznego.
 • W zajęciach uczestniczą uczniowie zdrowi, nie przejawiający objawów choroby.
 • Uniemożliwione zostaje przebywanie osób postronnych w okolicach szatni oraz miejsc wyznaczonych do ćwiczeń.
 • Uczniowie przed zajęciami dezynfekują ręce lub myją wodą z mydłem, to samo odbywa się po zakończonych zajęciach.
 • Podczas zajęć sportowych każdy uczeń powinien posiadać własną, podpisaną butelkę z wodą, z której może pić tylko jej właściciel.
 • Przybory do ćwiczeń wykorzystywane podczas zajęć będą czyszczone lub dezynfekowane.
 • Uczniowie z klas IV, V, VI czekają na nauczyciela wf w swojej sali, gdzie mają lekcje. Przebierają się w stroje w sali, tylko i wyłącznie pod opieką nauczyciela. Każda klasa otrzyma odrębny regulamin przebieranie się w sali lekcyjnej.
 • Uczniowie klas VII i VIII oczekują na zajęcia wychowania fizycznego pod swoją klasą lekcyjną na górnym korytarzu, schodzą do szatni wf pod opieką nauczyciela.
 • W przypadku, gdy jest to pierwsza lekcja zbiórka jest bezpośrednio przed szatnią wf.
 • Podczas zmiany stroju uczniowie zachowują bezpieczne odstępy (skracając czas przebierania się i przebywania w szatni do minimum). W razie zbyt licznej grupy osób będą przebierać się w sposób rotacyjny w mniejszych podgrupach.
 • Po zmianie stroju uczeń bezzwłocznie udaje się na miejsce zbiórki.
 • Podczas zbiórki uczniowie stosują się do zasady dystansu społecznego, zachowując odpowiednie odległości oraz szyk ustawienia zgodny z zaleceniami nauczyciela.
 • W miarę możliwości zajęcia wychowania fizycznego odbywać się będą na świeżym powietrzu podczas całego roku szkolnego (również w okresie jesienno-zimowym).
 • Podczas zajęć wf obowiązuje zamienny strój sportowy.
  Strój do ćwiczeń: jednolite koszulki (kolorystyka ustalona z nauczycielem wf, ciemne spodenki sportowe, dres z długim rękawem i długimi spodniami, stój powinien być wygodny, nie krępujący ruchów ćwiczących, dostosowany do aktualnych warunków atmosferycznych (w razie chłodniejszych dni czapka, szalik, rękawiczki, cieplejsza bluza).
  Obuwie sportowe: wygodne, trzymające się stopy, z jasną, niebrudzącą podłogi oraz nieślizgającą się podeszwą. Podczas zajęć na świeżym powietrzu obowiązuje sportowe obuwie zewnętrzne.
  Zespół Nauczycieli Wychowania Fizycznego

Lekcje

 • 1.  08.00 – 08.45
 • 2.  08.55 – 09.40
 • 3.  09.50 – 10.35
 • 4.  10.45 – 11.30
 • 5.  11.45 – 12.30
 • 6.  12.45 – 13.30
 • 7.  13.45 – 14.30
 • 8.  14.40 – 15.25
 • 9.  15.35 – 16.20
 • 10. 16.30 – 17.15

Obok naszej szkoły powstanie nowa hala sportowa.

Zapraszamy do śledzenia postępów.