Szkolny Program Wychowawczo-profilaktyczny na rok 2017/2018

 

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny

w Szkole Podstawowej nr 124 im. Stanisława Jachowicza w Warszawie

w roku szkolnym 2017/2018.

 

Podstawa prawna:

 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997r. Nr 78 poz. 483ze zm.);
 • Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989r. (Dz.U. z 1991r. Nr 120 poz. 526);
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379);
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.);
 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012 r. poz. 977);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2016 r. poz. 895);
 • Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016r. poz.487);
 • Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2017r. poz. 783);
 • Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (t. j. Dz.U. z 2015 r. poz. 298);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2013 r. poz.532);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii(Dz.U. z 2015 r. poz. 1249);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1113);
 • Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2017/2018;
 • Statut Szkoły.

 

 • Wstęp.

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny realizowany w Szkole Podstawowej nr 124 opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski. Treści Szkolnego Programu Wychowawczego- Profilaktycznego są spójne ze Statutem Szkoły. Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych Szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej.

 •  Misja szkoły.

Szkoła Podstawowa nr 124 jest placówką kształtującą uczniów  na odpowiedzialnych i mądrych młodych ludzi, którzy  aktywnie uczestniczą w życiu społecznym. Są kreatywni, przedsiębiorczy, wrażliwi na potrzeby drugiego człowieka. Potrafią radzić sobie z problemami. Umieją się komunikować, słuchać innych, pracować w zespole. Wiedzą, że najważniejszą wartością jest drugi człowiek.

 • Wizja szkoły.

Celem Szkoły jest umożliwienie uczniom wszechstronnego rozwoju zgodnego z ich indywidualnymi predyspozycjami i potrzebami. Placówka zapewnia wysoki poziom kształcenia, umożliwiający swobodne odnalezienie się we współczesnym świecie poprzez nauczenie młodego człowieka korzystania z różnych źródeł informacji, posługiwania się technologią informatyczną, świadomy odbiór sztuki, wykorzystywanie różnorodnych umiejętności w codziennym życiu. Szkoła w szczególności dba o kształtowanie osobowości uczniów poprzez wprowadzenie w świat uniwersalnych wartości, takich jak dobro, prawda, uczciwość, odpowiedzialność, i postaw, takich jak wzajemny szacunek, akceptacja, pomoc i współdziałanie. Ma za zadanie wychowanie ucznia znającego swoją tożsamość narodową, ale także otwartego na świat.

 • Sylwetka absolwenta.

Uczeń kończący Szkołę Podstawową nr 124:

 • Prezentuje postawę otwartości wobec świata i innych ludzi;
 • Ma poczucie własnej wartości, szanuje inne osoby, niezależnie od ich pochodzenia, wyznania, poglądów;
 • W swoim postępowaniu kieruje się dobrem drugiego człowieka, prawdą i uczciwością;
 • Jest świadomy swoich praw i obowiązków;
 • Zna historię swojego narodu oraz regionu, w tym miejsca pamięci narodowej;
 • Uczestniczy w świętach państwowych i lokalnych, związanych z ważnymi wydarzeniami historycznymi;
 • Podejmuje działania na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego;
 • Angażuje się w wolontariat;
 • Sprawnie komunikuje się w języku ojczystym oraz językach obcych;
 • Logicznie myśli, wiedzę matematyczną wykorzystuje w codziennych sytuacjach;
 • Rozwija swoje umiejętności i zainteresowania;
 • Korzysta z oferty kulturalnej swojego regionu;
 • Potrafi współpracować w grupie;
 • Podejmuje nowe wyzwania;
 • Jest przedsiębiorczy i kreatywny;
 • Potrafi dokonać wyboru odpowiedniego kierunku kształcenia i zawodu;
 • Potrafi sobie radzić w trudnych sytuacjach, rozwiązuje konflikty na drodze mediacji, wie, do kogo zwrócić się w przypadku problemów;
 • Ceni własne życie i zdrowie, prowadząc zdrowy styl życia, unikając nałogów i szkodliwych nawyków;
 • Dba o środowisko naturalne, podejmując działania na rzecz jego ochrony.

 

 • Cele ogólne.

Działalność wychowawcza w Szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia w jego rozwoju zmierzającego do osiągnięcia pełnej dojrzałości w sferze:

 • fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych;
 • psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia;
 • społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych;
 • aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości.

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności:

 • współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania postawy prozdrowotnej i stylu życia;
 • kształtowanie hierarchii systemu wartości;
 • wzmacnianie wśród uczniów więzi ze Szkołą oraz społecznością lokalną;
 • kształtowanie przyjaznego klimatu w Szkole, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów z dorosłymi;
 • doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami/ opiekunami oraz warsztatowej formy pracy z grupą uczniów;
 • wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców i opiekunów;
 • rozwijanie i wspieranie działalności z zakresu wolontariatu oraz zaangażowania w działalność podmiotów, o których mowa w art. 2a ust. 1 oraz art. 56 ust. 1 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą o systemie oświaty”;
 • wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych uczniów.

Działalność edukacyjna obejmuje:

 • poszerzenie wiedzy rodziców, opiekunów, nauczycieli, wychowawców, uczniów na temat środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, a także suplementów diet i leków oraz uświadomienie konsekwencji wynikających z ich niewłaściwego stosowania;
 • rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów;
 • kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji, eliminowania zachowań agresywnych, rozwiązywania konfliktów bez użycia siły, na drodze mediacji;
 • kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających ich prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu;

Działalność informacyjna obejmuje:

 • dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom oraz rodzicom/ opiekunom na temat:
  a) skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem przemocy, zagrażającej bezpieczeństwu w szkole;
  b) sposobów radzenia sobie z negatywnymi emocjami, stresem;
  c) używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych;
 • udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów, ich rodziców lub opiekunów.

Działalność profilaktyczna obejmuje:

 • wspieranie wszystkich uczniów w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia;
 • podejmowanie działań, których celem jest zapobieganie przemocy fizycznej i psychicznej oraz wszelkim przejawom agresji;
 • wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na rozwój zachowań ryzykownych;
 • podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie uzależnieniom (papierosy, alkohol, inne środki odurzające);
 • uświadomienie uczniom zagrożeń wynikających z korzystania z portali społecznościowych;
 • przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby, w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej.

Najważniejsze cele pracy wychowawczej w bieżącym roku szkolnym:

 • wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej;
 • przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie;
 • budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej;
 • przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom.

Zadania profilaktyczne programu :

 • zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w Szkole;
 • znajomość zasad ruchu drogowego – bezpieczeństwo w drodze do szkoły;
 • promowanie zdrowego stylu życia;
 • kształtowanie nawyków prozdrowotnych;
 • rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, papierosów, alkoholu i narkotyków);
 • eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej;
 • niebezpieczeństwa wynikające z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów komórkowych i telewizji;
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych doświadczeń życiowych, pomagających młodym ludziom ukształtować pozytywną tożsamość;
 • uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem.

Struktura oddziaływań wychowawczych

 1. Dyrektor Szkoły:
 • stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w Szkole;
 • dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej Szkoły;
 • nadzoruje realizację Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego;
 • współpracuje z Zespołem Wychowawców, pedagogiem oraz Samorządem Uczniowskim;
 • czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego.
 1. Rada Pedagogiczna:
 • współtworzy Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny;
 • uczestniczy w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego;
 • uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej Szkoły;
 • reaguje na obecność w Szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia;
 • uczestniczy w ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.
 1. Zespół wychowawców:
 • diagnozuje sytuację wychowawczą Szkoły;
 • określa cele pracy wychowawczej na dany rok szkolny;
 • opracowuje procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością;
 • analizuje i rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze;
 • podejmuje działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych.
 1. Nauczyciele:
 • współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych;
 • reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów;
 • przestrzegają obowiązujących w Szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia uczniów demoralizacją i przestępczością;
 • udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych;
 • kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji;
 • rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce na swoich zajęciach;
 • wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia.
 1. Wychowawcy klas:
 • zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły;
 • opracowują roczny plan pracy wychowawczej dla swoich klas i realizują go w trakcie roku szkolnego, a następnie przygotowują sprawozdanie z jego realizacji i wnioski do dalszej pracy;
 • są członkami Zespołu Wychowawców i wykonują zadania zlecone przez przewodniczącego zespołu;
 • oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami;
 • współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, pedagogiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach;
 • wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji;
 • rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców;
 • dbają o dobre relacje w klasie;
 • podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom swoich wychowanków.
 1. Pedagog szkolny:
 • diagnozuje środowisko wychowawcze;
 • zapewnia uczniom indywidualną pomoc psychologiczną;
 • otacza opieką dzieci z wszelkimi problemami;
 • współpracuje z nauczycielami, wychowawcami oraz rodzicami uczniów potrzebujących szczególnej troski wychowawczej lub stałej opieki;
 • zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów;
 • przeprowadza pedagogizację rodziców;
 • współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły;
 • pośredniczy w skierowaniu uczniów z objawami dysfunkcji do poradni specjalistycznych;
 • opracowuje zasady współpracy z sądem, policją.
 1. Rodzice:
 • współtworzą Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny,
 • uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej Szkoły,
 • uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez Szkołę,
 • zasięgają informacji na temat swoich dzieci w Szkole,
 • współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie,
 • dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez swoje dzieci.
 1. Samorząd Uczniowski:
 • jest organem działającym pod opieką nauczyciela- opiekuna Samorządu Szkolnego zgodnie z przyjętym planem;
 • jest inspiratorem i współorganizatorem życia kulturalnego uczniów Szkoły;
 • uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej Szkoły;
 • w sprawach istotnych współpracuje z Zespołem Wychowawców i Radą Pedagogiczną.

Ceremoniał i tradycje szkoły:

 • uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego,
 • Ślubowanie klas pierwszych,
 • Dzień Edukacji Narodowej,
 • Narodowe Święto Niepodległości,
 • andrzejki szkolne,
 • mikołajki klasowe,
 • wigilie klasowe
 • jasełka,
 • szkolne walentynki,
 • pierwszy dzień wiosny,
 • Dzień Ziemi,
 • Dzielnicowy Przegląd Pieśni Patriotycznej,
 • szkolne obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
 • Święto Patrona Szkoły,
 • dzień sportu,
 • festyn rodzinny,
 • zakończenie roku szkolnego.

Harmonogram działań.

Sfera Zadania Forma realizacji Osoby odpowiedzialne Termin
INTELEKTUALNA Rozpoznanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań  uczniów.

Rozpoznanie ryzyka dysleksji u uczniów  klas I – III.

Ø przeprowadzanie diagnoz i ankiet wstępnych;

Ø przygotowanie oferty zajęć pozalekcyjnych dostosowanej do potrzeb i możliwości uczniów;

nauczyciele,

wychowawcy,

pedagog,

zespół WARS i SAWA

IX, X

 

Rozwijanie zainteresowań

i zdolności uczniów.

Ø prowadzenie zajęć pozalekcyjnych – kół zainteresowań, warsztatów;

Ø organizowanie konkursów szkolnych oraz dzielnicowych;

Ø  udział w zewnętrznych konkursach i zawodach sportowych – międzyszkolnych, dzielnicowych, kuratoryjnych;

Ø udział w życiu kulturalnym miasta – wycieczki do muzeów, opery, teatru, na wystawy itp.;

Ø przygotowanie programów artystycznych na uroczystości szkolne;

Ø prezentowanie talentów na forum szkoły;

Ø przygotowanie portfolio dla uczniów objętych programem WARS i SAWA;

nauczyciele, wychowawcy,

zespół WARS i SAWA

cały rok szkolny
Rozwijanie umiejętności rozpoznawania własnych uzdolnień. Ø przygotowanie  i przeprowadzenie zajęć z zakresu orientacji zawodowej; pedagog szkolny, doradca zawodowy X, III
 

Kształtowanie postawy twórczej.

Ø organizowanie konkursu pieśni patriotycznej;

Ø przygotowywanie okolicznościowych akademii;

Ø udział w szkolnym konkursie talentów;

Ø udział w koncertach  muzycznych;

Ø przygotowywanie dzieci do udziału w konkursach pozaszkolnych, opierających się na kreatywności – konkurs twórczości w języku angielskim;

wicedyrektor

 

wychowawcy,

 

Samorząd Szkolny

 

wychowawcy

 

 

nauczyciele języka angielskiego

cały

rok szkolny

 

Kształcenie samodzielnego formułowania i wyrażania sądów.

 

Ø organizowanie lekcji czytelniczych – propozycje  ciekawych książek – zakończonych klasowymi dyskusjami;

Ø przeprowadzanie dyskusji  na tematy dostosowane do  potrzeb danej klasy;

nauczyciel biblioteki

 

wychowawcy

nauczyciele języka polskiego

 

cały rok szkolny
 

Podnoszenie efektów kształcenia poprzez uświadamianie wagi edukacji i wyników egzaminów zewnętrznych.

 

Ø przeprowadzanie lekcji wychowawczych poświęconych tej tematyce;

Ø organizowanie  szkolnych konkursów z nagrodami na najwyższą średnią i najlepszą frekwencję;

Ø przyznawanie stypendiów szkolnych;

Ø prezentowanie osiągnięć uczniów na stronie szkoły;

wychowawcy

nauczyciele

cały rok szkolny
 

Uczenie planowania i dobrej organizacji własnej pracy.

 

Ø przeprowadzenie lekcji wychowawczych poświęconych tej tematyce;

Ø warsztaty- praktyczne sposoby zarządzania czasem;

Ø ćwiczenie umiejętności planowania dnia z uwzględnieniem czasu na prace domowe;

wychowawcy

 

 

pedagog szkolny

 

wychowawcy

 

 

 

drugie półrocze
MORALNA Kształtowanie szacunku do ludzi, wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, prawidłowe rozumienie wolności jednostki opartej na poszanowaniu osoby ludzkiej Ø udział w akcjach charytatywnych – Szlachetna Paczka, Góra Grosza, Rodacy bohaterom;

Ø praca w szkolnym wolontariacie;

Ø przeprowadzenie zajęć poświęconych emocjom – Inny, ale taki sam;

nauczyciele, wychowawcy

 

 

opiekun wolontariatu

 

pedagog szkolny

 

cały rok szkolny
 

Rozwój poszanowania dziedzictwa narodowego i kształtowanie świadomości narodowej. Wskazywanie autorytetów i wzorców moralnych.

 

Ø świętowanie rocznic i wydarzeń patriotycznych;

Ø przeprowadzenie lekcji wychowawczych na temat patriotyzmu;

Ø udział oraz przygotowanie rocznicy zakończenia II wojny światowej na cmentarzu wojskowym w Aleksandrowie;

Ø udział i przygotowanie Święta Szkoły;

nauczyciele historii, wychowawcy cały rok szkolny
Poznanie kultury rodzimej, zaznajamianie z kulturą regionu.

 

Ø organizowanie wycieczek ;

Ø przygotowanie lekcji wychowawczej na temat kultury najbliższego regionu;

wychowawcy cały rok szkolny
Poznanie dorobku kulturalnego Europy, świata, wykształcenie postawy tolerancji i szacunku dla innych narodów, kultur, religii. Ø przygotowanie lekcji wychowawczych poświęconych tej tematyce;

Ø organizowanie okolicznościowych wystaw;

 

nauczyciele, wychowawcy,

 

 

cały rok szkolny

Uczenie właściwego pojęcia tolerancji, odwagi w reagowaniu na niesprawiedliwość, krzywdę drugiego człowieka, agresję. Ø organizowanie przez pedagoga szkolnego i wychowawców  lekcji wychowawczych poświęconych tej tematyce; wychowawcy. pedagog szkolny drugie półrocze
 

Promowanie zdrowego stylu życia.

 

Ø zorganizowanie szkolnego Dnia  Sportu;

Ø przygotowanie zajęć o zdrowym stylu odżywiania się oraz znaczeniu ruchu w życiu człowieka;

Ø udział w programach i akcjach –  „Szkoła w ruchu”, „Program dla szkół”, „Więcej wiem- mniej choruję”, „Dobrze jemy ze Szkołą na Widelcu”, „Rowerowy Maj”, „Program zdrowy uczeń”, „Program stomatologiczny”, „Program wykrywania wad wzroku”, „Program wykrywania wad postawy”;

Ø zajęcia poświęcone profilaktyce uzależnień

 

nauczyciele wychowania fizycznego,

nauczyciele biologii i wychowania fizycznego

 

nauczyciele,

wychowawcy

 

 

 

 

pielęgniarka szkolna

VI

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok szkolny

 

 

 

cały rok szkolny

SPOŁECZNA Kształtowanie przekonania o społecznym wymiarze istnienia osoby ludzkiej, a także o społecznym aspekcie bycia uczniem szkoły.

 

Ø omówienie Statutu Szkoły i regulaminów szkolnych;

Ø przeprowadzenie  lekcji wychowawczych  poświęconych tej tematyce;

Ø udział w  apelach , kiermaszu bożonarodzeniowym, festynie szkolnym;

wychowawcy IX

cały rok szkolny

Kształtowanie postawy patriotycznej. Ø udział w akademiach i apelach poświęconych patriotycznym rocznicom;

Ø  zajęcia z wychowawcą poświęcone tej tematyce;

Ø  udział w programie „Varsavianistyczna szkoła”;

wychowawcy,

nauczyciele

cały rok szkolny
 

Uczenie działania zespołowego, tworzenie klimatu dialogu i efektywnej współpracy, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów.

 

Ø udział w warsztatach  z zakresu komunikacji społecznej, pracy w zespole, funkcjonowania wśród innych, analizy sytuacji problemowych i możliwości ich konstruktywnego rozwiązywania;

Ø stwarzanie uczniom możliwości pracy w grupach, zespołach;

 

 

pedagog szkolny,

 

 

wychowawcy klas

 

nauczyciele przedmiotu

pierwsze półrocze

 

 

 

Doskonalenie kultury bycia.

 

Ø udział w zajęciach Akademii Dobrych Manier;

Ø  kształtowanie pożądanych postaw- Medal im. Stanisława Jachowicza, znaczek wzorowego zachowania;

 

 

wychowawcy

cały rok
Kształtowanie postawy szacunku wobec środowiska naturalnego. Ø udział w akcji Sprzątanie Świata;

Ø  udział w akcjach charytatywnych  na rzecz zwierząt;

Ø wycieczki krajoznawcze;

Ø udział w Warszawskim Programie Ekologicznym;

Ø zbiórka elektrośmieci;

Ø udział w prelekcji edukacyjnej „KOSMICZNA SEGREGACJA”;

wychowawcy cały rok szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

Uczenie zasad samorządności i demokracji.

 

Ø wybory samorządów klasowych oraz bieżąca kontrola ich działalności;

Ø  wybory do Samorządu Uczniowskiego;

Ø działalność Samorządu Uczniowskiego;

 

wychowawcy, opiekun Samorządu Uczniowskiego

IX

cały rok

Kształtowanie aktywnej postawy wobec przyszłej pracy zawodowej oraz wymagań rynku pracy. Ø informacje o zawodach, kwalifikacjach i stanowiskach pracy oraz możliwościach uzyskania kwalifikacji zgodnych z potrzebami rynku pracy i predyspozycjami zawodowymi pedagog szkolny, doradca zawodowy  

 

 

drugie półrocze

 

 

Poprawa frekwencji uczniów na zajęciach lekcyjnych. Ø podsumowywanie frekwencji uczniów podczas zebrań i dni otwartych;

Ø  indywidualne spotkania z rodzicami;

Ø pedagogizacja rodziców;

Ø  systematyczne informowanie rodziców o absencji uczniów;

wychowawcy, pedagog szkolny,
rodzice uczniów
cały rok szkolny,
EMOCJONALNA  

Nauka nabywania świadomości własnych słabych i mocnych stron, kształtowanie samoakceptacji, budowanie poczucia własnej wartości.

 

Ø indywidualne spotkania uczniów z pedagogiem szkolnym;

Ø lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce;

Ø wprowadzenie punktowego systemu oceniania zachowania;

Ø lekcje wychowawcze na temat zagrożeń wynikających z korzystania z różnych portali społecznościowych, poszukiwania akceptacji wśród nieznajomych w Internecie.

pedagog szkolny, wychowawcy pierwsze półrocze
Niwelowanie wszelkich przejawów agresji i przemocy w szkole, kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów bez użycia siły. Ø zajęcia poświęcone umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji oraz radzenia sobie z negatywnymi emocjami;

Ø lekcje wychowawcze z wykorzystaniem filmów o agresji i jej unikaniu;

Ø stworzenie procedur dotyczących podejmowania działań na rzecz dzieci wobec których stosowano przemoc;

Ø wdrożenie programu dla uczniów dotyczącego przemocy rówieśniczej – warsztaty, prelekcje, ankiety ;

wychowawcy, dyrektor szkoły, pedagog szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok szkolny
 

Wskazywanie celu i sensu życia.

 

Ø lekcje wychowawcze na temat poszukiwania sensu życia, refleksji nad własnym życiem, rozbudzanie dążeń i aspiracji;

Ø  rozwijanie u uczniów dociekliwości poznawczej ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie;

wychowawcy drugie półrocze

 

 Zasady ewaluacji.

Ewaluacja zadań polega na zestawieniu wyników podjętych działań wychowawczych z oczekiwaniami początkowymi.

Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:

 • obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian,
 • badanie stopnia rozumienia i respektowania obowiązujących norm,
 • badanie frekwencji uczniów na zajęciach i innych formach pracy i wypoczynku proponowanych przez szkołę,
 • badanie poziomu poczucia bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły poprzez przeprowadzenie ankiet wśród uczniów i rodziców,
 • przeprowadzanie ankiet wśród uczniów i ich rodziców dotyczących stopnia integracji w klasach, samopoczucia uczniów w zespole klasowym i innych kwestii, poprawę których przewidywał Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny.

 

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny został uzgodniony pomiędzy Rada Rodziców i Radą Pedagogiczną oraz omówiony z Samorządem Uczniowskim.