Próba samobójcza ucznia.

 
  1. W przypadku podejrzenia o próbę samobójczą podejmowaną na terenie szkoły lub poza nią, należy ustalić wstępne informacje o okolicznościach zdarzenia.
  2. Psycholog/pedagog/wychowawca przeprowadza ucznia w bezpieczne miejsce i nie pozostawia go bez opieki, usuwa wszystko, co może ułatwić realizację zamiaru. Powiadamia Dyrekcję Szkoły.
  3. Dyrektor Szkoły wzywa pomoc – pogotowie, policję, straż pożarną, w zależności od potrzeby.
  4. Należy zadbać, aby interwencja służb przebiegała dyskretnie.
  5. Należy zawiadomić rodziców/prawnych opiekunów ucznia oraz Wydział Oświaty i Wychowania.
  6. Należy chronić ucznia oraz inne osoby przed zbędnymi czynnikami traumatycznymi np. media, świadkowie.
  7. Należy zapewnić uczniowi długofalową pomoc psychologiczną i poinformować rodziców/opiekunów o miejscach, gdzie mogą uzyskać dodatkowe wsparcie.