Procedura postępowania w przypadku zaniedbywania uczniów przez rodziców (prawnych opiekunów) pod względem zdrowotnym oraz zapewniania podstawowych potrzeb życiowych.

 
  1. Wychowawca rozmawia z uczniem.
  2. Konsultuje się z pielęgniarką szkolną.
  3. Wzywa rodziców/prawnych opiekunów do szkoły.
  4. Odnotowuje fakt rozmowy w dzienniku lekcyjnym lub na karcie kontaktu z rodzicami/prawnymi opiekunami, zalecając konieczne działania, co rodzice/prawni opiekunowie potwierdzają podpisem.
  5. W przypadku braku wypełniania zaleceń wychowawca powiadamia pedagoga szkoły, który podejmuje odpowiednie działania i następnie informuje o tym Dyrektora Szkoły.
  6. Pedagog w porozumieniu z dyrektorem szkoły ponownie wzywa rodziców/prawnych opiekunów ucznia do szkoły. Wskazuje możliwość (konieczność pomocy) diagnozy w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej lub u lekarza specjalisty. Sporządza notatkę z odbytej rozmowy.
  7. Przy braku współpracy z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia Dyrektor Szkoły w porozumieniu z pedagogiem, w zależności od sytuacji, powiadamia instytucje wspierające rodzinę: Sąd Rejonowy, Kuratora Sądowego, policję.