Procedura interwencji w przypadku podejrzenia o wagary

 
 1. Wychowawca i pedagog szkolny dokonują systematycznie analizy frekwencji uczniów.
 2. Odnotowuje każdą nieobecność ucznia.
 3. Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek usprawiedliwić nieobecność dziecka najpóźniej w przeciągu miesiąca od daty nieobecności.
 4. Przez niespełnienie obowiązku szkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych (art.20 Ustawy o Systemie Oświaty z sierpnia 2008r.).
 5. Jeżeli nieobecności nie zostaną usprawiedliwione w wyznaczonym czasie, wychowawca powiadamia o nieobecności rodziców/prawnych opiekunów ucznia.
 6. Informacja może być przekazana telefonicznie lub poprzez dzienniczek ucznia. W przypadku braku kontaktu rodzice/ prawni opiekunowie powiadamiani są listownie.
 7. Rodzice/prawni opiekunowie proszeni są przez wychowawcę, pedagoga o zgłoszenie się do szkoły w celu usprawiedliwienia nieobecności.
 8. W przypadku braku współpracy rodzica/prawnego opiekuna podjęte zostają następujące działania:
  1. Pedagog sprawdza przyczyny nieobecności poprzez:
   1. wywiad środowiskowy w domu rodzinnym ucznia.
   2. wywiad przeprowadzony przez pracowników Straży Miejskiej.
   3. wywiad przeprowadzony w Ośrodku Pomocy Społecznej, Komendzie Policji.
  2. Pedagog szkolny wraz z rodzicami/prawnymi opiekunami podejmuje wspólne działania zaradcze w celu systematycznego realizowania obowiązku szkolnego przez ucznia.
  3. W sytuacji gdy uczeń w dalszym ciągu nie realizuje obowiązku szkolnego lub przychodzi niesystematycznie, Dyrektor Szkoły może skierować wniosek o wszczęcie egzekucji do organu egzekucyjnego. 
  4. Pedagog szkolny niezwłocznie informuje Sąd Rejonowy i policję o uchylaniu się ucznia od obowiązku szkolnego.

 1. Wychowawca i pedagog szkolny dokonują systematycznie analizy frekwencji uczniów.
 2. Odnotowuje każdą nieobecność ucznia.
 3. Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek usprawiedliwić nieobecność dziecka najpóźniej w przeciągu miesiąca od daty nieobecności.
 4. Przez niespełnienie obowiązku szkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych (art.20 Ustawy o Systemie Oświaty z sierpnia 2008r.).
 5. Jeżeli nieobecności nie zostaną usprawiedliwione w wyznaczonym czasie, wychowawca powiadamia o nieobecności rodziców/prawnych opiekunów ucznia.
 6. Informacja może być przekazana telefonicznie lub poprzez dzienniczek ucznia. W przypadku braku kontaktu rodzice/ prawni opiekunowie powiadamiani są listownie.
 7. Rodzice/prawni opiekunowie proszeni są przez wychowawcę, pedagoga o zgłoszenie się do szkoły w celu usprawiedliwienia nieobecności.
 8. W przypadku braku współpracy rodzica/prawnego opiekuna podjęte zostają następujące działania:

8.1 Pedagog sprawdza przyczyny nieobecności poprzez:

a. wywiad środowiskowy w domu rodzinnym ucznia.

b. wywiad przeprowadzony przez pracowników Straży Miejskiej.

c. wywiad przeprowadzony w Ośrodku Pomocy Społecznej, Komendzie Policji.

8.2 Pedagog szkolny wraz z rodzicami/prawnymi opiekunami podejmuje wspólne działania zaradcze w celu systematycznego realizowania obowiązku szkolnego przez ucznia.

8.3 W sytuacji gdy uczeń w dalszym ciągu nie realizuje obowiązku szkolnego lub przychodzi niesystematycznie, Dyrektor Szkoły może skierować wniosek o wszczęcie egzekucji do organu egzekucyjnego.

8.4 Pedagog szkolny niezwłocznie informuje Sąd Rejonowy i policję o uchylaniu się ucznia od obowiązku szkolnego.