Procedura postępowania wobec ucznia sprawiającego trudności wychowawcze.

 
  1. Wychowawca przeprowadza wstępną diagnozę sytuacji szkolnej i rodzinnej ucznia.
  2. O swoich spostrzeżeniach informuje pedagoga szkolnego.
  3. Wychowawca wspólnie z pedagogiem informuje rodziców/prawnych opiekunów o istniejących trudnościach i zapoznaje ich z planem działań podjętych w szkole. Jednocześnie zobowiązuje rodziców/ prawnych opiekunów do rzetelnej współpracy.
  4. W razie potrzeby pedagog szkolny proponuje rodzicom/prawnym opiekunom skorzystanie z pomocy psychologa szkolnego lub poradni psychologiczno – pedagogicznej w celu uzyskania diagnozy i wskazówek do pracy z dzieckiem.
  5. W przypadku braku zgody rodziców/ prawnych opiekunów na przeprowadzenie badań ucznia zagrażającego bezpieczeństwu innych lub też braku wymiernych efektów i współpracy wychowawczej, pedagog szkoły kieruje wniosek do Sądu Rejonowego o wgląd w sytuację rodziny.