Procedura postępowania nauczyciela wobec ucznia – ofiary przemocy w szkole lub poza nią bądź innego czynu karalnego.

 
  1. W przypadku stwierdzenia, że uczeń stał się ofiarą przemocy ze strony rówieśników lub osób dorosłych, nauczyciel/wychowawca/pedagog/psycholog jest zobowiązany do udzielenia mu pierwszej pomocy przedmedycznej lub wezwania lekarza, jeśli jest taka potrzeba.
  2. Uczniowi, który jest ofiarą przemocy lub zostały naruszone jego prawa zawarte w Konwencji Praw Dziecka, należy w miarę możliwości, jak najszybciej zapewnić opiekę psychologiczną.
  3. O zaistniałym fakcie wychowawca/nauczyciel/pedagog/psycholog niezwłoczne powiadamiają Dyrektora Szkoły oraz rodziców/prawnych opiekunów ucznia.
  4. W przypadku, gdy istnieje konieczność profesjonalnego zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia, wychowawca/pedagog/psycholog w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły powiadamiają policję. W innych przypadkach powiadomienie policji może nastąpić później np. w formie pisemnej.
  5. Wychowawca sporządza notatkę opisującą zdarzenie i przekazuje ją koordynatorowi ds. bezpieczeństwa.
  6. Wychowawca/pedagog/psycholog szkolny, w porozumieniu z innymi zainteresowanymi osobami, ustalają i wdrażają dalsze działania chroniące ofiarę przemocy.
  7. W przypadku potwierdzonych informacji, które wskazują na stosowanie wobec dziecka przemocy w domu, pedagog w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły i wychowawcą, kieruje wniosek do Sądu Rodzinnego o wgląd w sytuację rodzinną dziecka oraz zgłasza zaistniały fakt na policji.
  8. W przypadku powtarzających się zdarzeń przemocy stosowanej przez ucznia wobec kolegów oraz nieskuteczności podjętych działań i braku współpracy z rodziną, pedagog, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły i wychowawcą, kieruje wniosek do Sądu Rodzinnego o wgląd w sytuację rodzinną dziecka oraz zgłasza zaistniały fakt na policji.