Procedura postępowania w przypadku kradzieży.

 
  1. Uczeń, fakt kradzieży zgłasza wychowawcy klasy.
  2. Wychowawca przeprowadza rozmowę z poszkodowanym, a następnie z ewentualnymi świadkami w celu ustalenia okoliczności zdarzenia.
  3. Po  ustaleniu okoliczności kradzieży wychowawca powiadamia rodziców/prawnych opiekunów poszkodowanego oraz podejrzanego/sprawcy i odnotowuje ten fakt w dokumentacji szkolnej
  4. Wychowawca decyduje, czy o zaistniałym fakcie powiadomić pedagoga/psychologa i Dyrektora Szkoły.
  5. Gdy powyższa decyzja wychowawcy będzie pozytywna, obowiązuje procedura taka sama, jak w przypadku sprawcy czynu karalnego.