Procedura w przypadku, gdy na terenie szkoły nauczyciel lub inny pracownik szkoły, znajduje substancję przypominającą narkotyk.

 
  1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem, do czasu przyjazdu policji.
  2. Następnie powiadamia o zaistniałym zdarzeniu Dyrektora Szkoły i wzywa policję.
  3. Nauczyciel działając w ramach swoich kompetencji próbuje ustalić do kogo dana substancja należy.
  4. Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję oraz informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.
  5. Z podjętych działań sporządza krótką notatkę, którą przekazuje koordynatorowi ds. bezpieczeństwa.