Procedura w przypadku uzyskania informacji, że uczeń szkoły używa alkoholu lub innych środków psychoaktywnych lub wykazuje inne zachowania świadczące o demoralizacji poza szkołą.

 

  1. Nauczyciel przekazuje uzyskaną informację wychowawcy ucznia.
  2. Wychowawca informuje o fakcie Dyrektora Szkoły, psychologa/pedagoga, sporządza krótką notatkę, którą przekazuje koordynatorowi ds. bezpieczeństwa.
  3. Pedagog/psycholog wzywa do szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia, przekazując uzyskaną informację przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz uczniem w ich obecności.
  4. Pedagog/psycholog zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. Może zaproponować skierowanie dziecka do odpowiedniej poradni. Z rozmowy przeprowadzonej z rodzicami zostaje sporządzona krótka notatka i jest przechowywana w dokumentacji pracy wychowawczej.
  5. Jeżeli rodzice/opiekunowie odmawiają współpracy i nie stawiają się na wezwania, a napływają wiarygodne informacje o demoralizacji ucznia, Dyrektor Szkoły powiadamia pisemnie o zaistniałej sytuacji policję i Sąd Rodzinny.

1. Nauczyciel przekazuje uzyskaną informację wychowawcy ucznia.

2. Wychowawca informuje o fakcie Dyrektora Szkoły, psychologa/pedagoga, sporządza krótką notatkę, którą przekazuje koordynatorowi ds. bezpieczeństwa.

3. Pedagog/psycholog wzywa do szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia, przekazując uzyskaną informację przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz uczniem w ich obecności.

4. Pedagog/psycholog zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. Może zaproponować skierowanie dziecka do odpowiedniej poradni. Z rozmowy przeprowadzonej z rodzicami zostaje sporządzona krótka notatka i jest przechowywana w dokumentacji pracy wychowawczej.

5. Jeżeli rodzice/opiekunowie odmawiają współpracy i nie stawiają się na wezwania, a napływają wiarygodne informacje o demoralizacji ucznia, Dyrektor Szkoły powiadamia pisemnie o zaistniałej sytuacji policję i Sąd Rodzinny.