Procedura interwencji w przypadku podejrzeń, że na terenie szkoły uczeń znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych.

 
  1. Nauczyciel powiadamia o swoich podejrzeniach wychowawcę klasy, pedagoga/psychologa.
  2. Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względu na jego bezpieczeństwo nie pozostawia go samego, zapewniając ochronę jego zdrowia i  życia.
  3. Wychowawca zawiadamia dyrekcję, sporządza notatkę, którą przekazuje koordynatorowi ds. bezpieczeństwa.
  4. Wychowawca zawiadamia o tym fakcie rodziców ucznia, których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły.
  5. Jeżeli rodzice ucznia odmawiają odebrania  dziecka ze szkoły, lub nie ma możliwości nawiązania z nimi natychmiastowego kontaktu, dyrektor lub upoważniona przez niego osoba powiadamia policję. Decyzje o dalszym postępowaniu z uczniem podejmuje policja w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.
  6. Jeżeli powtarzają się przypadki przebywania ucznia w szkole pod wpływem alkoholu lub substancji psychoaktywnych, dyrektor ma obowiązek powiadomić o tym policję i Sąd Rodzinny.
  7. Nauczyciel lub wychowawca podejmujący działania przedstawione powyżej, sporządza notatkę służbową i przekazuje ją koordynatorowi ds. bezpieczeństwa.